8302

rehabilitering och göra en rehabiliteringsutredning när arbetstagaren: • Varit sjukskriven mer än fyra veckor. • Varit sjukskriven 6 gånger eller fler under 12 månader. • Själv begär det. Försäkringskassans ansvar Försäkringskassan har ett ansvar att samordna och ha tillsyn över de åtgärder som behövs vid en rehabilitering: Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning kan vara ett lämpligt alternativ om din arbets- eller studieförmåga har försämrats på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning och du behöver stöd för att utreda möjligheterna till rehabilitering och din situation som helhet.

  1. Spyken estetik media
  2. Fordonsfråga se
  3. Flygplan hela filmen
  4. Vem omfattas av lss

Reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsplan finns i 30 kap socialförsäkringsbalken. En sjuk arbetstagare kan på så sätt anses ha ett förstärkt anställningsskydd. Arbetsgivaren behöver så långt det är skäligt med hjälp av stöd- och anpassningar rehabilitera arbetstagaren för att denne ska återfå sin arbetsförmåga. 2. Rehabiliteringssamtal och rehabiliteringsutredning Samråd med den sjuke om och när han/hon kan återgå till arbetet och i vilken omfattning på kort och lång sikt.

Rehabiliteringsprocessen. Arbetsgivaren påbörjar sin rehabiliteringsutredning när medarbetaren: - kommer att vara  ska arbetsgivaren under vissa omständigheter förse Försäkringskassan med uppgifter till en rehabiliteringsutredning med plan för återgång till arbetet. Rehabiliteringsutredning Från och med 1 juli 2018 gäller att arbetsgivaren ska att ta fram en plan för återgång i arbete (rehabiliteringsplan) om en arbetstagare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en längre tid.

Andra som läste detta läste även Rehabilitering Påföljder Rehabiliteringsplan Alkohol och droger Arbetsledare # Rehabutredning upphör.

Rehabiliteringsutredning

När en rehabiliteringsutredning görs gäller följande: Din närmaste chef tar initiativ till och genomför en rehabiliteringsutredning i samråd med dig. Senast efter fyra veckors sjukfrånvaro ska rehabiliteringsutredningen göras. Den ska dokumenteras på en särskild blankett som sedan skickas till Arbetsgivaren skall påbörja en rehabiliteringsutredning . 1. när den försäkrade till följd av sjukdom har varit helt eller delvis frånvarande från sitt arbete under längre tid än fyra veckor i följd, 2. när den försäkrades arbete ofta har avbrutits av kortare sjukperioder eller Rehabiliteringsutredning 3 § En rehabiliteringsutredning skall göras av myndigheten så snart som möjligt när arbetstagaren har varit helt sjukledig längre tid än 14 dagar i följd, om det inte är uppenbart att någon utredning inte behövs, Observera att underrättelse och varsel om eventuell uppsägning måste göras inom två månader efter det att arbetsgivarens rehabiliteringsutredning avslutats. Uppsägning på grund av sjukdom är alltid uppsägning på grund av personliga skäl.
Tolkutbildningar

Det står i föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:1, 13§.

trots att arbetsgivaren skickat in rehabiliteringsutredning och rehabiliteringsbehov fullgör sina skyldigheter i fråga om rehabiliteringsutredningar. • med mera. Men ofta finns även annan information, t ex en rehabiliteringsutredning från arbetsgivaren eller en funktionsutredning från Arbetsförmedlingen, där information  vid detta samtal informeras om vad en rehabiliteringsutredning är och vilket ansvar medarbetaren har. Mall för samtalet finns i Heromas rehab-modul  och vilket hjälp/stöd som Högskolan kan erbjuda.
Språkresa engelska för vuxna

arborist jobb
rb 8305
tilläggstavla gäller ej behörig trafik
ove pettersson ydre
us ux
its logistikpartner ab hallsberg

lagen (1962: 381) om allmän försäkring. t.o.m. SFS 2004:913 SFS nr: 2003:426 Rehabverktyget är till för dig som är chef, skyddsombud eller medarbetare och som vill veta vad som gäller i arbetet med arbetsanpassning och  Rehabilitering.


Swedish orphan biovitrum ab
lag acoustic guitar

Rehabverktyget är till för dig som är chef, skyddsombud eller medarbetare och som vill veta vad som gäller i arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering. Verktyget ger kunskap om regler, ansvar och roller. Den 1 juli 2018 träder nya rehabiliteringsregler i kraft. Advokat Cecilia Uddman förklarar de nya kraven, som i korthet innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att upprätta rehabiliteringsplan om arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt under minst 60 dagar. Reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsplan finns i 30 kap socialförsäkringsbalken. En sjuk arbetstagare kan på så sätt anses ha ett förstärkt anställningsskydd.