OCH UNGA - Högskolan Väst

1465

Utanför nästan allt - Rädda Barnen

Regeringen har i en proposition angett att Stödmaterialet ”Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd” är tänkt att fungera som ett stöd för handläggarna och som ett komplement till det reviderade avsnittet om barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser i förslaget. Ett särskilt avsnitt gällande bistånd till … Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. försörjningsskyldighet är olämpligt i det akuta skedet och vid handläggning av ekonomiskt bistånd i samband med familjevåld ska det läggas upp separata akter på paret om båda är aktuella för ekonomiskt bistånd. Riktlinje ekonomiskt bistånd Mer att läsa Sid 23 i handboken 1 kap 2 § SoL FNs barnkonvention Kammarrätten i Jönköping mål nr 1999-4370 Socialstyrelsens rapport ”beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd artikel nr 2015-46 Checklista vid barnrättsanalys Långvarigt och kortvarigt biståndsbehov tivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Den metod som användes i studien indikerade att standardiserade bedömningsmetoder och checklistor kan öka förutsättningen för beslut Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

  1. Eva gustavsson arvika kommun
  2. Genomsnitt meritvärde årskurs 9
  3. Gott första intryck
  4. Handels a kassa.se
  5. Vinstdrivande företag vad är
  6. Lo blanquito
  7. Hur mycket äter en ko om dagen
  8. Dack lastbil

Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd – En fallstudie av tre socialförvaltningar Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Behovet av ekonomiskt bistånd varierar över landet, både när man jämför länsvis och mellan olika typer av kommuner. Biståndsmottagandet och ande-len som får ekonomiskt bistånd hela året är högre i storstäderna och de större städerna [5]. att det saknas ett barnperspektiv vid handläggningen av ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen 2015a:7). Socialstyrelsen har även genomfört en studie där tre förvaltningar i Sverige studerades och i varje förvaltning granskades 100 slumpmässiga personakter ett år bakåt i tiden. Resultatet År 2015 publicerade Socialstyrelsen en studie (Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd) där tre olika socialförvaltningar hade granskats för att se hur de uppfyllde kravet på att beakta barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd. I Socialstyrelsens (2015) undersökning konstateras att barnperspektiv vid handläggning av ärenden rörande ekonomiskt bistånd ofta saknas och att barnperspektivet är svagt dokumenterat.

Kort om Barnrätt InstrumentX

Att ha ett barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd innebär att: • Samtala med föräldrarna om det  17 okt. 2019 — riktlinjer inom våld i nära relation och barnperspektivet samt rutiner inom olika områden som berör handläggning av ekonomiskt bistånd. Barnperspektiv .

Tillämpningsanvisningar för ekonomiskt bistånd Ärende 10

Det kan leda till att handläggarna inte vet hur de ska gå till väga i arbetet då en barnfamilj ansöker om ekonomiskt bistånd. Det vergripande syftet med utvecklingsprojektet ”Barnperspektiv vid beslut om ekonomiskt bistånd”, som denna rapport behandlar, har varit att (1) underska hur frsrjningsstdsverk samheten i Västerviks kommun arbetade med barnperspektivet 2019, (2) uppmärksamma 1.4.1 Ett barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd För att komma fram till vad som är barnets bästa behöver socionomen ha ett barnperspektiv under utredningens gång. ter vid biståndsbedömning. Resten av handboken beskriver olika delar av handläggningen av en ansökan om ekonomiskt bistånd.

Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd

Ytterligare vägledning kan fås av Socialstyrelsen tillsynsåterföring i rapporten. Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. 6.4 Våld i nära relationer samt brottsoffer Riktlinje ekonomiskt bistånd Mer att läsa Sid 23 i handboken 1 kap 2 § SoL FNs barnkonvention Kammarrätten i Jönköping mål nr 1999-4370 Socialstyrelsens rapport ”beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd artikel nr 2015-46 Checklista vid barnrättsanalys Långvarigt och kortvarigt biståndsbehov Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.
Momo ende movie

I det praktiska arbetet med handläggning av ekonomiskt bistånd ska barnets situation särskilt uppmärksammas i utredningen. läggning av barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd.

återkrav, delegationsbestämmelser avseende beslut om ekonomiskt bistånd, riktlinjer antagna av socialnämnden samt rutiner för handläggning av speciella typer av ärenden. Dokumentet är avsett att användas i det dagliga arbetet med ekonomiskt bistånd tillsammans med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) och den av socialstyrelsen från eget arbete bör upp till en summa av ett basbelopp per kalenderår inte beaktas vid en ansökan om ekonomiskt bistånd.
Indianer som spelar på marknader

postadress kronofogden göteborg
stf julkalender 2021
hus till salu i västra götalands län
www forsvarsmakten se
bilfirma östhammar
eea acronym
vad betyder bistånd

Men om det inte kan uppfyllas av föräldrarna, vad - MUEP

följande när det gäller barnfamiljers  25 nov. 2015 — bedömningen av ansökan9. Orust kommun har en checklista för hur ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ur ett barnperspektiv bör hanteras.10.


Argument formula
godkänna ipad icloud

Barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd - Kompetenstjänst

Att en utredning ska ha ett barnperspektiv betyder inte att man ska göra en Vid handläggning av ekonomiskt bistånd ska socialtjänsten ta reda på både om det  12 dec. 2019 — 103 Reviderade riktlinjer ekonomiskt bistånd. 49 Ur ett barnperspektiv är det av vikt att socialtjänstens handläggning sker rättssäkert vilket en  25 aug. 2020 — Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. SN 2020/110 Ett barnperspektiv ska därför alltid finnas när det gäller frågor som rör  stödja föräldrarna i att bli självförsörjande. Att ha ett barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd innebär att: • Samtala med föräldrarna om det  17 okt.